วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

2010

24 ธ.ค. 2019
96

มิสเตอร์ปีเตอร์ เวียนแมน เริ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการคัดเลือกผลไม้ชนิดต่างๆ เข้าสู่กระบวนการหมักชีวภาพ เพื่อให้ได้น้ำหมักชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมสำคัญในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆ

Peter started exploring fermentation process by trying to ferment different fruits; including banana, roselle, tamarind, lime and pineapple