Friday, 14 May 2021

ดร.สิทธา สุขกสิ ในงาน Thailand Green Design Award 2016

15 Sep 2020
237

ดร.สิทธา สุขกสิ
นักวิจัยหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

สาเหตุที่เลือกให้ได้รางวัลชนะเลิศ เพราะชื่นชมความพยายามที่จะรักษาสิ่งแวดล้อม ในงาน Thailand Green Design Award 2016