Monday, 26 October 2020

ดร.สิทธา สุขกสิ ในงาน Thailand Green Design Award 2016

15 Sep 2020
61

ดร.สิทธา สุขกสิ
นักวิจัยหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

สาเหตุที่เลือกให้ได้รางวัลชนะเลิศ เพราะชื่นชมความพยายามที่จะรักษาสิ่งแวดล้อม ในงาน Thailand Green Design Award 2016