Saturday, 4 December 2021

ใช้กระเป๋าผ้า

23 Jan 2020
565

มาลดการทิ้งขยะในมหาสมุทร,ทะเลสาบ,แม่น้ำและลำคลองของเรากันเถอะ ด้วยการใช้กระเป๋าผ้าเช่น ใช้กระเป๋าผ้า PiPPER ช้อปปิ้งและซื้อของต่างๆ ตามร้านสะดวกซื้อ