Tuesday, 19 October 2021

พิพเพอร์ สแดนดาร์ด ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย ประจำปี 2019

กว่าจากทั้งหมด 72 ผลิตภัณฑ์ที่เข้าประกวด ผลิตภัณฑ์ซักผ้าธรรมชาติของเราได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย (Agri-Plus 2019) ในฐานะผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าจากวัตถุดิบทางการเกษตรที่มาจากประเทศไทย

เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้จากสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมภายใต้กระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศไทย